I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Số lượng người cần tuyển dụng: 04 người.

2.  Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng

Quản trị viên hệ thống hạng III: 01 người.

Phóng viên hạng III: 03 người.

3.  Mô tả công việc chính

a) Quản trị viên hệ thống hạng III

– Duy trì, quản trị, trực tiếp cấu hình, vận hành các mạng thông tin, mạng máy tính và hệ thống hội nghị truyền hình của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ được giao. Giải quyết các sự cố về mạng, hệ thống hội nghị truyền hình khi có yêu cầu.

– Tham gia vận hành, phát triển các sản phẩm truyền thông đa phương tiện  trên   Cổng   Thông   tin    điện    tử    tỉnh    bao    gồm    tin/bản    tin video, megastory, motion graphic,

b) Phóng viên hạng III

– Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo phân công của Trưởng ban Ban Biên tập hoặc Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

– Thực hiện các tác phẩm truyền thông đa phương tiện, tin/bản tin video phục vụ tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.  Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Tiêu chuẩn chung về ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tiêu chuẩn chung về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực.

3. Tiêu chuẩn về chuyên môn

a) Đối với Quản trị viên hệ thống hạng III

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đúng đào tạo về công nghệ thông tin: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin: Sư phạm Tin học, Điện tử – Viễn thông.

b) Đối với Phóng viên hạng III

+ Có bằng tốt nghiệp đại học báo chí trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với các ngành: Phát thanh, truyền hình, phát thanh – truyền hình, truyền thông đa phương tiện, truyền thông văn hoá, công nghệ truyền thông, quay phim truyền hình, ngữ văn, sư phạm ngữ văn, lịch sử, sư phạm lịch sử, địa lý, sư phạm địa lý, chính trị học, Việt Nam học, công tác xã hội, luật thì phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên trong thời gian tập sự (nếu trúng tuyển).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển.

2.  Nội dung

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

IV. THỜI GIAN VÀ THANG ĐIỂM THI THỰC HÀNH

1. Thời gian thực hành: 180 phút.

Riêng đối với Phóng viên hạng III thì thực hành gồm 02 phần: Thực hành viết tin/bài: 150 phút và thực hành phỏng vấn: 30 phút.

2. Điểm thực hành: 100 điểm.

Riêng đối với Phóng viên hạng III thì điểm được chia làm 02 phần: Thực hành viết tin/bài: 70 điểm và thực hành phỏng vấn: 30 điểm.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

2.  Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức) quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG TUYỂN DỤNG

1. Thông báo kết quả xét tuyển

Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng Xét tuyển báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng Xét tuyển phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu đơn vị tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng Xét tuyển phải xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ xét tuyển sau khi Hội đồng Xét tuyển đã giải thể thì đơn vị tuyển dụng viên chức, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

VII. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và thông tin liên hệ qua số điện thoại: 3855598).

Thủ tục đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

2.  Thời gian, địa điểm thi thực hành

Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài liệu và ôn thi: Người đăng ký dự tuyển tự nghiên cứu, ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tuyển dụng.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển


 

Số lượt truy cập

1847538
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
991
9752
35582
1847538