Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh năm 2022, như sau:

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 02 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Chuyên viên tổng hợp chung (mã ngạch 01.003) tại Phòng Tổng hợp - Văn xã: 01 chỉ tiêu.

Chuyên viên tổng hợp xây dựng cơ bản (mã ngạch 01.003) tại Phòng Đầu tư - Xây dựng: 01 chỉ tiêu.

Mô tả công việc chính

Vị trí việc làm tại Phòng Tổng hợp - Văn xã: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp về lĩnh vực tài chính và tham mưu, đề xuất giải quyết công việc liên quan lĩnh vực tài chính trên địa bàn Tỉnh.

Vị trí việc làm tại Phòng Đầu tư - Xây dựng: Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải quyết công việc thuộc lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị trên địa bàn Tỉnh.

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN

Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Đủ 18 tuổi trở lên.

Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

Không cư trú tại Việt Nam.

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày có Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực không được đăng ký dự tuyển. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành vi vi phạm.

Tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

Tiêu chuẩn về ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tiêu chuẩn về tin học: Có kỹ năng sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Tiêu chuẩn về chuyên môn:

Vị trí làm việc tại Phòng Tổng hợp - Văn xã: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính; Tài chính - Ngân hàng.

Vị trí làm việc tại Phòng Đầu tư - Xây dựng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị; Thiết kế đô thị.

HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG THI

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung.

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi trình độ tương đương bậc 3. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi trình độ công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu câu của vị trí việc làm cân tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên) bằng nhau ở chỉ tiêu của từng vị trí việc làm cân tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đâu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lân sau.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ, HOÀN THIỆN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG TUYỂN DỤNG

Thông báo kết quả tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển băng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

+ Bản sao văn băng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có băng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn băng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn băng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng thi xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ thi tuyển sau khi Hội đồng thi đã giải thể thì cơ quan tuyển dụng công chức giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ THI

Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Địa điểm: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0277.3855598).

Hình thức đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Trường hợp đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: Thời gian nộp Phiếu đăng ký được tính theo ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì, kèm theo thông tin xác nhận đã nộp phí dự tuyển và tài khoản nhận lệ phí dự tuyển. Cụ thể:

Tên cơ quan: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng

Tháp.

Số tài khoản: 3713.0.1065872.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian, địa điểm thi

Thời gian: Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Địa điểm: Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (Địa chỉ: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

Tài liệu ôn tập: Do Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh cung cấp.

Lệ phí dự tuyển: Tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong ngành may thú nhồi bông, Công ty TNHH MTV Dream Mekong là công ty chuyên về sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Do nhu cầu mở rộng sản xuất công ty cần tuyển những vị trí như sau :

Nhân viên phòng kinh doanh, phòng vật tư và phòng sản xuất

Số lượng : 06 người ( Ưu tiên sinh viên mới ra trường)

Yêu cầu :

Không cần kinh nghiệm, Ưu tiên sinh viên mới ra trường ngành ngôn ngữ Anh

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc , nhiệt tình , chịu khó học hỏi, trung thực nhanh nhẹn.

Phúc lợi khi làm việc :

Mức lương : 7.000.000 đồng/ tháng. Ứng viên sẽ có mức lương cao hơn tùy vào khả năng tiếng Anh

Công ty hỗ trợ ăn, ở

Môi trường làm việc trẻ trung , năng động

Cơ hội thăng tiến trong quá trình làm việc

Thực hiện đủ các chế độ theo quy định của pháp luật

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ phòng hành chánh nhân sự theo số điện thoại : 0834 325 325 ( Gặp Chị Hồng ) Hoặc gởi CV theo địa chỉ mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công ty TNHH MTV CY VINA chuyên gia công, sản xuất các loại túi xách, vali với vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, trụ sở đặt tại Trà Vinh.

Xuất phát từ nhu cầu sản xuất của công ty, chúng tôi đang tuyển công nhân viên, thông tin cụ thể như sau:

 1. Nhân viên Văn phòng: 5 (Nam/Nữ)

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: Tiếng Anh, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng,v.v….

-  Sử dụng tốt tin học văn phòng (Excel, Word)

 1. Phiên dịch Tiếng Hoa: 2 (Nam/Nữ). Có thể giao tiếp được Tiếng Hoa, ưu tiên có kinh nghiệm
 2. Bảo vệ nội bộ: 2 (Nam/Nữ). Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
 3. Công nhân vệ sinh: 5 (Nam/Nữ). Không yêu cầu kinh nghiệm và trình độ.
 4. Công nhân: 1,100 (Nam/Nữ). Không yêu cầu kinh nghiệm, trình độ

=>  Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV CY VINA

=>  Thời hạn: GẤP

=>  Lương : Sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Nhân sự  Công ty TNHH MTV CY VINA

Địa chỉ: Lô N, Đường số 1, KCN Long Đức, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Số điện thoại: 02943. 746. 803     hoặc    0706.536.755

- Liên hệ gặp: Phạm Thị Yến Như/ Nguyễn Phương Huế

- Địa chỉ E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khi bạn chẳng có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm đam mê cháy hết mình với tuổi trẻ đó thì đích thực bạn là đồng đội mà Homeseek đang tìm rồi, mời bạn gia nhập team ngay!

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH – SL: 10

Mô tả công việc

Quản lý thông tin căn hộ/dự án được giao.

Tìm kiếm, tư vấn nhu cầu mua, thuê của khách hàng.

Cùng khách hàng xem nhà tại các dự án chung cư, nhà mẫu theo nhu cầu.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chủ nhà.

Tìm kiếm và bổ sung mới các sản phẩm ký gửi vào danh mục giỏ hàng của công ty.

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng, xây dựng hoạt động gắn kết các mối quan hệ khách hàng bền chặt, lâu dài.

Xác định và cập nhật các thị trường tiềm năng cùng tình hình biến động của thị trường, tham mưu, đề xuất với Trưởng bộ phận.

Lập kế hoạch, báo cáo kết quả công việc theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn và chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

Có phương tiện cá nhân phục vụ công việc (laptop, máy tính bảng,…)

Yêu thích lĩnh vực bất động sản.

Kiên trì với công việc, chịu khó, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Thái độ tích cực, có trách nhiệm với công việc, tác phong năng động.

Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ A - Z.

Bằng cấp: THPT trở lên.

Độ tuổi: 18 - 30.

Quyền lợi được hưởng

Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + Thưởng.

Làm việc theo nhóm, có đồng đội hỗ trợ.

Hỗ trợ phân bổ data khách hàng sẵn, không áp lực tìm kiếm khách hàng mới.

Có lộ trình thăng tiến, phát triển sự nghiệp rõ ràng.

Được training đầy đủ các sản phẩm của công ty trước khi bắt đầu làm việc.

Được tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ do công ty tổ chức hoặc có thể đề xuất các khóa học theo mong muốn. Ngoài ra còn có các buổi đào tạo về đạo đức nghề nghiệp để trở thành một chuyên viên tư vấn thực sự chuyên nghiệp, tận tâm với nghề.

Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về lĩnh vực BĐS, kiến thức Digital Marketing nâng cao.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hòa đồng, chuyên nghiệp.

Lương tháng 13, du lịch hàng năm, Team building, các buổi ăn tối cùng công ty, sinh nhật, Year End Party,...

Thông tin khác

Phương thức ứng tuyển:

Điền thông tin vào biểu mẫu: https://bit.ly/UngtuyenHomeseek

Địa điểm phỏng vấn và làm việc: Công ty TNHH Tư vấn BĐS Homeseek

Số 14, đường số 6, khu Tây Sông Hậu, phường Mỹ Quý,

TP Long Xuyên, An Giang

Thông tin liên hệ: 094 160 9899 (Ms. Nguyên – P. HCNS)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Gọi điện thoại và hỗ trợ khách hàng theo danh sách được phân công.
 • Tìm kiếm và thu thập thông tin khách hàng
 • Chăm sóc khách hàng, hỗ trợ giải đáp khách hàng khi khách có thắc mắc.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và đám phán tốt.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo khi nhận việc).
 • Tư duy tích cực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

QUYỀN LỢI NHÂN VIÊN:

 • Lương cạnh tranh, thu nhập từ 7-15 triệu/ tháng ( LCB + Hoa hồng không giới hạn)
 • Thưởng Lễ, tháng lương thứ 13, Tết tùy kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm.
 • Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp trước khi làm việc, tham gia các khóa học cho mục tiêu phát triển trong tương lai.
 • Được tham gia các hoạt động teambuilding, tiệc cuối năm, sinh nhật, du lịch, v.v…..
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

 • Thứ 2 – Thứ 7 (8:00-17:00), nghỉ trưa 1 tiếng.

Địa điểm làm việc tại: 131 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, CT- Tòa nhà PVCombank

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: Gửi CV trực tiếp qua mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc zalo 0907868955, sms, …. Điện Thoại 0939 68 68 37 Ms.Yến

Công ty Cổ Phần NOTE Việt Nam được thành lập năm 1994, tiền thân là Doanh nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Nhà Đại Phát Đạt do Tiến sĩ Nguyễn Đức Côi thành lập. Công ty đã trải qua quá trình hoạt động từ một doanh nghiệp chuyên hoạt động lĩnh vực kinh doanh nhà đến lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính và tư vấn chuyển giao công nghệ, đầu tư nông nghiệp, công nghệ thông tin với nhiều doanh nghiệp thành viên phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế trong nước. Thế nhưng, nắm bắt tình hình kinh tế thị trường, từ năm 1998 đến nay, công ty đã chuyển dần và chuyên môn hóa ngành nghề kinh doanh ở lĩnh vực công nghệ: giải pháp phần mềm, thiết kế web….. NOTE Việt Nam luôn luôn cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất...
NOTE đang mở rộng quy mô kinh doanh nên hiện đang tuyển dụng các chức danh làm việc tại Văn phòng NOTE Cần Thơ như sau:
1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh khối doanh nghiệp
- Số lượng: 10
- Yêu cầu:
• Nam/Nữ độ tuổi từ 21 đến 28 tuổi, sức khỏe tốt.
• Đam mê kinh doanh, thích đi lại nhiều nơi
• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học (ưu tiên khối ngành kinh tế).
• Không yêu cầu kinh nghiệm
• Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng căn bản.
• Ngoại hình là một lợi thế, khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.
• Nhiệt tình, máu lửa và có trách nhiệm với công việc.
2. Mô tả công việc
• Tìm kiếm khách hàng, duy trì mối quan hệ
• Xây dựng và hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.
• Tạo dựng và giữ mối quan hệ với khách hàng, cung cấp các giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp.
• Cơ hội chủ động được làm việc trực tiếp tại thị trường các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long mà bạn muốn.
3. Thông tin liên hệ:
- Làm việc tại NOTE VIỆT NAM tại B101, Đường D4, Khu dân cư Hồng Loan, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.
- Nộp CV về mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Số điện thoại: 0901.033.344 (Ms.Trân)
 0931.466.123 (Ms.Phương)

Công Ty CPTM Tam Long Thiên Phú được thành lập năm 2018. Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh về các dòng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược an toàn cho người tiêu dùng.

Do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường Công Ty CPTM Tam Long Thiên phú  cần tuyển dụng bổ sung nhân sự như sau:

Vị trí Trình Dược Viên

Địa điểm làm việc:

Các tỉnh/thành: Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắc Lắk, Lâm Đồng.

Đồng Bằng sông Cửu Long: An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang.

Mô tả công việc:

Phụ trách quản lý và triển khai bán hàng kênh OTC, làm việc với các nhà thuốc, các trung tâm khám chữa bệnh, các đại lý để bán các sản phẩm của công ty theo quy định.

Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng tại địa bàn phụ trách.

Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới.

Quản lý doanh số và thực hiện mục tiêu doanh thu hàng tháng

Thực hiện báo cáo tiến độ công việc cho quản lý khu vực và các báo cáo theo quy định Công ty.

Đảm bảo thực thi tốt các chính sách quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường của phòng kinh doanh

Yêu cầu:

Độ tuổi 22 – 30 tuổi.

Các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người đã từng làm việc liên quan đến bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc kinh doanh, đam mê bán hàng, ham học hỏi.

Luôn có ý chí phấn đấu, siêng năng, tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, ngoại hình ưa nhìn, thân thiện vui vẻ.

Có sức khỏe tốt, có phương tiện đi lại (xe máy).

Làm việc tích cực, chịu khó, biết lắng nghe, phân tích, xử lý linh hoạt.

Luôn nghiêm túc học hỏi từ đồng nghiệp, quản lý.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Khát khao cống hiến tăng thu nhập, phát triển bản thân.

Quyền lợi

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN.

Thu nhập từ 12.000.000 – 20.000.000 trong đó lương cố định gồm: lương cơ bản 5.000.000 + phụ cấp 1.500.000 cùng với nhiều chính sách thưởng hấp dẫn khác như: thưởng sản phẩm, thưởng doanh số, thưởng chăm sóc khách hàng, thưởng tác phong, thưởng kiến thức bán hàng, thưởng nóng...

Được thưởng lễ, Tết, sinh nhật.

Tham gia nhiều hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Vinh danh thưởng nóng hàng quý cho nhân viên có thành tích bán hàng xuất sắc, nhân viên ưu tú.

Hỗ trợ marketing, dữ liệu khách hàng.

Được hỗ trợ bán hàng để tăng doanh số hàng tháng.

Đào tạo miễn phí kỹ năng giao tiếp bán hàng mỗi tháng, luôn cập nhật nâng cao kiến thức bán hàng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với đội ngũ nhân viên, cán bộ hòa đồng, nhiệt huyết.

Cơ hội thăng tiến cao.

Hạn nộp hồ sơ:

 Nhận hồ sơ từ 01/06/2022 đến khi tuyển đủ

Hình thức nộp hồ sơ:

Cách 1: Ưu tiên nộp hồ sơ qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0292 248 2349 (P. Nhân sự).

Cách 2:  Nộp trực tiếp tại địa điểm

Trụ sở công ty: Số 5, đường số 2, KDC Thới Nhựt 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

VPĐD 1: Số 121, đường số 3, khu nhà ở Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP HCM.

VPĐD 2: Số 35 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. (Chị Trâm).

VPĐD 3: Số 42 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

CƠ HỘI VÀNG - THỰC TẬP CÓ LƯƠNG

CÔNG TY TNHH MANHOMES - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC DỰ ÁN VINHOMES

Tuyển dụng vị trí: THỰC TẬP SINH KINH DOANH

MANG CƠ HỘI CÓ 1.0.2 ĐẾN VỚI HSSV

Tăng thu nhập

Thêm kinh nghiệm

Nhiều kỹ năng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

ĐẾN VỚI MANHOMES BẠN ĐƯỢC GÌ?

Được training toàn bộ trong quá trình thực tập

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

ĐẶC BIỆT, chính sách lương cho Thực tập sinh: từ 2.000.000 VNĐ

YÊU CẦU

Chủ động, chăm chỉ, nhiệt tình

Có phương tiện đi lại và có máy tính cá nhân

CÁCH ĐĂNG KÝ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng công ty

Gửi CV về mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MANHOMES AN GIANG: Số 3, Khu 2, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang.

MANHOMES CẦN THƠ: Số 269, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (cách Vinpearl Cần Thơ 200 mét).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. https://manhomes.vn

Hotline: 029 2222 5239

- Vị trí: Nhân viên kinh doanh - kỹ thuật

- Khu vực: Trà vinh, Sóc trăng, Bạc liêu, Cà mau, Kiên giang, Bến tre.

- Số lượng: 01 người/ tỉnh

- Mức lương: Thoả thuận

Mô tả sơ bộ công việc

Yêu cầu

Quyền lợi

- Tìm kiếm, đàm phán và xúc tiến mở hệ thống Đại lý phân phối trên địa bàn được giao và chăm sóc đại lý cũ.

- Hỗ trợ bán hàng tại Đại lý đạt doanh số theo chỉ tiêu của Công ty.

- Hướng dẫn người nuôi sử dụng các sản phẩm của Công ty phân phối và tư vấn kỹ thuật cho người nuôi điều trị bệnh cho tôm, cá.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo sau

• Tin học: Biết tin học văn phòng

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

• Có khả năng đi công tác xa, di chuyển trên nhiều khu vực khi có yêu cầu, làm việc độc lập

• Năng động, tự tin, thích tìm tòi, học hỏi. 

• Có tinh thần cầu tiến, cần cù, đạo đức tốt, kỷ luật cao, làm việc lâu dài, có trách nhiệm trong công việc

• Sức khoẻ tốt, chân thành, siêng năng, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc 

1. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định lâu dài, có nhiều cơ hội thăng tiến

2. Các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN…theo qui định của Bộ luật lao động

3. Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Pháp luật.

Hồ sơ gồm (bản sao có công chứng):

1.      Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

2.      Lý lịch có xác nhận của địa phương (bản chính).

3.      Tự thuật quá trình học tập và làm việc (Curriculum Vitae)

4.      Bằng cấp có liên quan.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2022.

Nộp hồ sơ tại:  Công Ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam.

S14 Đường 19 KDC Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, TPHCM.

Điện thoại: 0898 110 368 (Ms Ngọc)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

Số lượt truy cập

1514797
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
448
1531
37002
1514797