Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố năm 2021

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

2. Yêu cầu

– Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

– Đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

– Tuyển chọn đúng người, đáng ứng yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 13, cụ thể:

– Văn phòng Thành ủy: 01

– Ban Tổ chức Thành ủy: 02

– Ban Dân vận Thành ủy: 01

– Liên đoàn Lao động thành phố: 02

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố: 02

– Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 01.

– Quận ủy Ninh Kiều: 02

– Quận ủy Bình Thủy: 01

– Quận ủy Cái Răng: 01

2. Hình thức tuyển dụngThi tuyển.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng ở một vị trí việc làm.

a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức.

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

b. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể theo từng vị trí việc làm

Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng (chuyên môn; ngoại ngữ; tin học; yêu cầu khác) phù hợp với vị trí việc làm. Cụ thể:

Trình độ ngoại ngữ:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình tiếng Anh thực hành được chấp nhận khi đăng ký dự tuyển với điều kiện được cấp trước ngày 15/01/2020 (Thời điểm Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực); Chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình tiếng Anh thực hành cấp sau ngày 15/01/2020 đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đang triển khai thực hiện trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương được thực hiện theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình độ tin học:

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, bao gồm: Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 (thời điểm Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực); Chấp nhận chứng chỉ tin học được cấp sau ngày 10/8/2016 đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLTBGDĐT-BTTT có hiệu lực.

Trình độ chuyên môn và yêu cầu khác:

ST
T
Cơ quan,
đơn vị
Vị trí việc
làm
Chỉ
tiêu
Yêu cầu về trình
độ chuyên môn
Yêu cầu
khác
I Cấp thành phố
1 Văn phòng Thành ủy
1.1 Phòng Tổng
hợp
Chuyên viên
về Kinh tế
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Kinh tế
2 Ban Tổ chức Thành ủy
2.1 Phòng Tổ
chức cán bộ
Chuyên viên
về Quản lý,
phát triển
nhân lực
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật; Xây
dựng Đảng và chính
quyền nhà nước;
Công tác tổ chức
2.2 Phòng Tổ
chức Đảng –
đảng viên
Chuyên viên
về Tổ chức
xây dựng
Đảng
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Công nghệ
thông tin
3 Ban Dân vận Thành ủy
3.1 Phòng Tổng
hợp và Dân
vận các cơ
quan nhà nước
Chuyên viên
về công tác
Dân vận
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật
4 Liên đoàn Lao động thành phố
4.1 Ban Tuyên
giáo – Nữ
công
Chuyên viên
về công tác
Công đoàn 1
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Xã hội học;
Văn hóa học
4.2 Ban Chính
sách pháp
luật và quan
hệ lao động
Chuyên viên
về công tác
Công đoàn 2
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật
5 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố
5.1 Ban Thanh
thiếu nhi –
Trường học
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên 1
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Công tác xã hội;
Luật; Kinh doanh và
quản lý; Xã hội học
và nhân học
– Không
quá 30 tuổi
– 
Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
5.2 Ban Đoàn
kết tập hợp
thanh niên
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên 2
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Công tác xã hội;
Luật; Kinh doanh và
quản lý; Xã hội học
và nhân học
– Không
quá 30 tuổi
– 
Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
6 Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố
6.1 Ban Kinh tế
– Xã hội
Chuyên viên
về công tác
Hội Phụ nữ
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Quản trị kinh
doanh
Giới tính:
Nữ
II Cấp quận, huyện
1 Quận ủy Ninh Kiều
1.1 Đoàn Thanh
niên Cộng
sản Hồ Chí
Minh quận
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên
02 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật; Hành
chính học; Anh văn
– Không
quá 27 tuổi
– Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
2 Quận ủy Bình Thủy
2.1 Đoàn Thanh
niên Cộng
sản Hồ Chí
Minh quận
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Công tác Thanh thiếu
niên; Luật; Xã hội
học; Triết học; Chính
trị học; Xây dựng
Đảng – Chính quyền
nhà nước
– Không
quá 25 tuổi
– Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
3 Quận ủy Cái Răng
3.1 Hội Cựu
chiến binh
quận
Chuyên viên
về công tác
Hội cựu
chiến binh
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Luật; Xã hội học;
Quản trị kinh doanh
Tổng 13


Lưu ý:

– Người dự tuyển phải được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hoặc bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tạm thời trước thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Miễn chứng chỉ ngoại ngữ đối với các trường hợp:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với trình độ từ đại học trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp với trình độ từ đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

+ Người dự tuyển đã được đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Miễn chứng chỉ tin học đối với các trường hợp:

+ Các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

+ Người dự tuyển đã được đào tạo chuẩn đầu ra về tin học tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

3. Tiêu chuẩn về chính trị

Đối với vị trí việc làm nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Quận ủy, Huyện ủy và tương đương phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b. Nội dung thi

Phần I: Kiến thức chung.

Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác.

Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh; trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT).

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với trình độ từ đại học trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp với trình độ từ đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Hình thức thi

Một trong ba hình thức: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông tin cụ thể về hình thức thi theo từng vị trí việc làm trước khi tổ chức thi vòng 2.

b. Nội dung thi

Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

V. XÁC ĐỊNH NGƢỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các
điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

– Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Thời gian tập sự 12 tháng kể từ thời điểm tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1; hệ số 2.34 của ngạch chuyên viên. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 (hệ số 2.67) của ngạch chuyên viên; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 (hệ số 3.00) của ngạch chuyên viên. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

Địa điểm tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (Số 256, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Dự kiến tổ chức trong tháng 7, tháng 8 năm 2021, thời gian cụ thể
Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo sau.

2. Thành phần hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (theo mẫu số 1).

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng
công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng11 theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

VIII. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Địa điểm: Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, địa chỉ: Số 01, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình đăng ký dự tuyển nếu có thắc mắc, người dự tuyển liên hệ số điện thoại 0292.3818046 (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 10/7/2021.

– Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Cách 1Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Ban Tổ chức Thành ủy (Phòng Tổ chức cán bộ) trong giờ hành chính các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Cách 2Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử.
Người dự tuyển Scan và gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử; địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Chủ đề mail ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021”.

Bộ phận tiếp nhận sẽ phản hồi đến người dự tuyển trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được Phiếu đăng ký dự tuyển.

Cách 3Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính (thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện). Ngoài bì thư ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021”.

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức thu phí: 500.000đ/thí sinh. Thí sinh đóng phí tuyển dụng khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Lưu ýNgười đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập Website của Cổng thông tin Đảng bộ thành phố Cần Thơ để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (địa chỉ: www.thanhuycantho.vn).

 • Link đăng ký online để nhận tư vấn chi tiết về Chương Trình Tuyển Dụng và Lớp Tiếng Nhật Miễn Phí :https://forms.gle/Ezzcp2xwd2NxT2Yq7
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắcMs. Phương Yến – 0901.704.739 ( Zalo )
 • Địa điểm đăng ký tư vấn, làm hồ sơVăn phòng Công ty Hải Phong (cạnh Trạm Y Tế Trường Đại học Cần Thơ)

TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẾN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRIỆU ĐÔ SAU 9 THÁNG?

ĐẶC QUYỀN DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ TẤT CẢ CÁC NGÀNH

 Cơ hội vàng dành cho các bạn là:

 •  Sinh viên năm cuối, hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hệ Cử Nhân/ Kỹ sư không quá 2 năm kinh nghiệm làm việc chính thức toàn thời gian, không giới hạn ngành học;
 • Có thể bắt đầu làm việc toàn thời gian từ tháng 6/2021.
 • Đặc biệt với các bạn sinh viên Đại học Cần Thơ có điểm học tập từ 2.5 trở lên và điểm rèn luyện từ 70 trở lên:

CHÚC MỪNG BẠN! BẠN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶC CÁCH VƯỢT QUA VÒNG 1 – NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN, ĐỂ VÀO THẲNG VÒNG 2 – BÀI KIỂM TRA TRỰC TUYẾN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CDFRESH 2021

 CDFresh – 16 năm tự hào đào tạo các “CEO” tài năng tại Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á! Sẵn sàng trở thành Quản lý Nhà Phân Phối với doanh thu hàng triệu đô cùng:

- Lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn trong và sau 9 tháng;

- Môi trường làm việc năng động, linh hoạt;

- Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng

- Chương trình đào tạo 9 tháng chuyên nghiệp, bài bản với mô hình 70-20-10 và được trang bị những kĩ năng, kiến thức theo xu hướng của tương lai, giúp bạn trở thành “CEO” tập sự với 3 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Nhân viên kinh doanh (3 tháng);
 • Giai đoạn 2: Giám sát Kinh doanh - Nền tảng (3 tháng);
 • Giai đoạn 3: Giám sát Kinh doanh - Chuyên sâu (3 tháng).

ỨNG TUYỂN NGAY CHỈ VỚI CÁC BƯỚC VÔ CÙNG NHANH GỌN

Vòng 1: Nộp hồ sơ ứng tuyển tại bit.ly/cdf2021 trước 23:59, 11/5/2021! (Các bạn được đặc cách vẫn cần điền đơn ứng tuyển để làm tư liệu tham khảo cho các vòng sau. Tuy nhiên, hồ sơ của các bạn sẽ tự động được chuyển vào vòng sau. Khi nộp đơn, vui lòng chú ý điền Điểm Rèn Luyện)

Vòng 2: Kiểm tra trực tuyến (Tháng 5)

Vòng 3: Thuyết trình trực tuyến theo nhóm (Tháng 5)

Vòng 4: Khảo sát thị trường & phỏng vấn trực tuyến chuyên sâu. (Tháng 6)

Anh Khoa Co., Ltd (www.anhkhoa.com.vn) đã có hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, là đại diện cho những hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới như Nội soi Olympus (Nhật), thiết bị phòng ICU và an toàn Drager (Đức), điện tim FUKUDA-ME (Nhật) … tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại công ty đang mở rộng kinh doanh và cần đẩy mạnh chất lượng về dịch vụ kỹ thuật, nên cần một số các vị trí: 

STT

VỊ TRÍ

SL

CHUYÊN MÔN

YÊU CẦU
KINH NGHIỆM

ĐỊA ĐIỂM
LÀM VIỆC

MỨC LƯƠNG

THỜI GIAN NHẬN VIỆC

1

Hành chính kế toán

03

Tài chính kế toán

Hành chính Văn Thư

(các ngành có liên quan)

từ 0-2 năm
(được đào tạo)

VP Công ty (883 đường 3/2, P7, Q11)

8tr

Tháng 05/2021

2

Trợ lý kỹ thuật

02

Ngôn ngữ Anh/Biên phiên dịch

Hành chính Văn Thư

Thông tin học

từ 0-2 năm
(được đào tạo)

Trung tâm bảo hành và Kho hàng

(6/8D Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11)

8tr-9tr

3

KỸ SƯ

(Dịch vụ kỹ thuật)

5-7

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Kỹ Thuật Vật Lý Y Sinh

(hoặc các ngành kỹ sư có liên quan)

từ 0-2 năm
(được đào tạo)

8tr-10tr

 Vị trí: HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

 • Soạn thảo các hợp đồng mua bán
 • Soạn thảo và phối hợp cùng các bộ phận phòng ban (kinh doanh, mua hàng, kỹ thuật,…) hoàn thành Hồ sơ bàn giao nghiệm thu hàng hóa
 • Xuất hóa đơn bán hàng và theo dõi thông tin Khách hàng
 • Cập nhật dữ liệu Khách hàng, và các báo cáo hàng ngày.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc:

 •  Chuyên môn: Tốt nghiệp ngành tài chính, kế toán, hành chính, văn thư hoặc có liên quan lĩnh vực y tế
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về kế toán – hành chính
 • Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm MISA
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức vững về y khoa và thiết bị y tế.
 • Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
 • Sẵn sàng học hỏi kiến thức chuyên môn mới.
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
 • Yêu thích, đam mê công việc.

Vị trí: TRỢ LÝ KỸ THUẬT

 • Soạn thảo các loại giấy tờ của phòng kỹ thuật.
 • Lưu trữ thông tin, hình ảnh kiểm tra hàng nhập kho, theo dõi hàng hóa khi có sai sót.
 • Lưu trữ thông tin giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, sửa chữa thiết bị.
 • Theo dõi lịch công tác và theo dõi lich bảo hành bảo trì.
 • Liên hệ Hãng sản xuất (nước ngoài) khi cần thiết
 • Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Yêu cầu công việc:

 • Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Hành chính quản trị, văn thư lưu trữ…
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Giao tiếp, lập kế hoạch, bố trí sắp xếp,….
 • Sức khỏe: tốt.
 • Nhạy bén, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có thể đọc, viết Tiếng Anh là một lợi thế.

Vị trí: KỸ SƯ (Dịch vụ kỹ thuật)

 • Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế tại các bệnh viện
 • Hướng dẫn vận hành, bảo hành bảo trì thiết bị
 • Tiếp nhận, xử lý các thắc mắc, phản ánh của khách hàng liên quan đến vấn đề kỹ thuật.
 • Tham gia các buổi đào tạo của hãng tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
 • Phối hợp các bộ phận liên hệ Hãng sản xuất để xử lý sự cố (nếu có phát sinh)

Yêu cầu công việc:

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết bị trong: Phòng Mổ, Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, Nhà Giặt Sấy, Chẩn đoán hình ảnh.
 • Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các trường Bách Khoa, Sư Phạm Kỹ Thuật, Đại học Công Nghiệp,… các chuyên ngành vật lý y sinh, điện, điện tử, Công nghệ thông tin…
 • Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích tài liệu tiếng Anh chuyên ngành tốt.
 • Kiên định, kiên trì, tinh thần kỷ luật cao.
 • Sẵn sàng học hỏi kiến thức chuyên môn mới.
 • Có khả năng chịu được áp lực công việc cao và chấp nhận đi công tác tỉnh.
 • Yêu thích, đam mê công việc.

QUYỀN LỢI:

 • Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
 • Hưởng các chế độ bảo hiểm và chế độ khác theo quy định của pháp luật hiện hành
 • Làm việc trong môi trường văn minh chuyên nghiệp, tích cực, có quy trình làm việc theo chuẩn ISO 9001:2015
 • Các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân (trong nước và nước ngoài)
 • Cơ hội thăng tiến trở thành Chuyên viên/Trưởng nhóm/Phó phòng
 • Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...

 

* HẠN CUỐI NỘP HỒ SƠ: 24/04/2021

* PHỎNG VẤN: 25/04/2021

* Tại: Số 883 đường 3/2, phường 7, Quận 11, TPHCM

CV nộp tại email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* HỒ SƠ BAO GỒM:

– CV tiếng Việt hoặc tiếng Anh có ảnh chân dung nhìn rõ mặt, thể hiện đầy đủ quá trình công tác và học tập.
– Bản photo các văn bằng, chứng chỉ
– Lý lịch; bản photo CMND
Lưu ý: Khi phỏng vấn chỉ cần chuẩn bị bản photo các văn bằng chứng chỉ, và Khi có kết quả trúng tuyển sẽ bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh có bản sao y sẽ nộp lại BP HCNS trong 07 ngày làm việc kế tiếp.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Thái Lan với trên 900 lao động, chuyên về lĩnh vực chế biến thủy hải sản đóng hộp thành phẩm xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, trụ sở đặt tại lô 44 KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ. Do nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh, công ty chúng tôi đang tìm ứng viên cho vị trí sau:

1. Giám sát viên bộ phận Kiểm tra Chất lượng (QC Supervisor)

 •  Giới tính: Nam
 •  Tuổi : từ 22 đến 30 tuổi
 •  Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Chế biến 
 •  Kinh nghiệm: từ 01 năm trở lên
 •  Anh văn: có khả năng giao tiếp 
 •  Có khả năng làm báo cáo tốt  
 •  Có trách nhiệm với công việc, làm việc chăm chỉ
 •  Tin học: thành thạo Word, Excel, Power Point
 •  Có thể làm việc ca đêm 
 •  Mức lương: thỏa thuận

 

2. Giám sát viên bộ phận Sản xuất (PD Supervisor)

 •  Giới tính: Nam
 •  Tuổi : từ 25 đến 30 tuổi
 •  Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Chế biến 
 •  Kinh nghiệm: có kinh nghiệm quản lý sản xuất từ 01 năm trở lên
 •  Anh văn: hiểu và viết tiếng Anh tốt
 •  Tin học: thành thạo Word, Excel, Power Point
 •  Có khả năng làm báo cáo tốt 
 •  Sức khỏe tốt, kỹ năng giao tiếp tốt 
 •  Có thể làm việc ca đêm
 •  Mức lương: thỏa thuận

 

3. Nhân viên hàn, tiện

 •  Giới tính: Nam
 •  Tuổi: từ 22 đến 27 tuổi
 •  Ứng viên học Trung cấp nghề hoặc Cao đẳng
 •  Kinh nghiệm: từ 1 đến 2 năm
 •  Biết hàn, tiện
 •  Có thể làm việc ca đêm
 •  Sức khỏe tốt, có trách nhiệm với công việc

 

Thời gian nhận hồ sơ và phỏng vấn từ ngày thông báo đến ngày 17/04/2021.

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về: Phòng Nhân Sự

Địa chỉ: Lô 44 KCN Trà Nóc I, Phường Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ      

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

UV-VIỆT NAM chính thức được thành lập từ năm 2007. Là thương hiệu chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc Thú y – Thủy sản- Phân bón. Chúng tôi có nhà máy sản xuất với dây chuyền và hệ thống máy móc hiện đại đạt theo tiêu chuẩn GMP-WHO.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng thị trường chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các bạn sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp làm việc cho các vị trí sau: 

 1. Nhân viên nghiên cứu, bào chế ( chuyên ngành Dược, Dược Thú Y).
 2. Nhân viên QA ( chuyên ngành Hóa, Sinh, Dược, Thú Y, Thủy Sản ...)
 3. Nhân viên thu mua ( tốt nghiệp các chuyên ngành, kinh nghiệm 1 năm,...)
 4. Thư ký kinh doanh ( chuyên ngành Hóa, Sinh, Dược, Thú Y, Thủy Sản ...)  
 5. Thư ký sản xuất 
 6. Nhân viên bảo trì nhà máy ( chuyên ngành Điện, Cơ khí,... )

Cách đăng ký ứng tuyển: 

Hồ sơ nộp trực tiếp về: Công ty Cổ Phần UV – Địa chỉ: Lô số 18, Khu G, Đường D1, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký qua Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Hoặc tham khảo trên Website: www.uv-vietnam.com.vn

Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 0348 63 69 69 ( Ms. Nhạn )

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày 27/04/2021 – 28/04/2021 tới đây bên HYOSUNG sẽ tổ chức chương trình tuyển dụng tập trung với 100 vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp đợt sắp tới (dành cho các bạn sinh viên có thể làm fulltime nhận việc từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021). 

Đây là chương trình thường niên của Hyosung vẫn tổ chức để tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên mới và sắp ra trường. Mức lương cho các bạn sắp ra trường từ 9tr5 trở lên + phụ cấp ngoại ngữ theo năng lực của mỗi bạn lên đến 16 triệu đồng. Ngoài ra công ty còn có nhiều chế độ như KTX miễn phí, Xe đưa rước miễn phí, Xe về quê Tết miễn phí, Tiết kiệm, Bảo hiểm 24/7.

HYOSUNG GONGCHAE PROGRAM 2021

Nhân tài chưa hẳn đã là người giỏi nhất mà là người phù hợp nhất!

Thành lập năm 2007 với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, Công ty TNHH Hyosung VN sau gần 14 năm hình thành và phát triển đã trở thành một trong những công ty đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam. Với diện tích 112 hec-ta, 7 cụm nhà máy và hơn 7500 công nhân viên đang làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động, chúng tôi luôn tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong việc  cung cấp nguồn nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp dệt may và công nghiệp sản xuất lốp xe ô tô. Tham khảo thêm thông tin công ty tại website Hyosungvina.com

Hyosung Gongchae Program 2021 là chương trình tuyển dụng lớn nhất trong năm của Hyosung tại Việt Nam dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp/ sắp tốt nghiệp hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật, kinh tế và ngôn ngữ học nhằm tìm kiếm những bạn trẻ có năng lực, đủ bản lĩnh để trở thành những nhà quản trị trong tương lai, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các nhà máy của Hyosung tại Đồng Nai và nhiều dự án mới đã và đang xây dựng tại Việt Nam.

1. Lợi ích tham gia chương trình

- Là con đường tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm thực tế và phát triển nghề nghiệp bền vững tại tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới

- Được đào tạo bởi các quản lý và chuyên gia giàu kinh nghiệm ở mọi lĩnh vực

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng và minh bạch

- Chế độ đãi ngộ và lương thưởng vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn

2. Vị trí tuyển dụng

- Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

- Nhân Viên Quản Lý Bảo Trì Cơ – Điện

- Nhân Viên Kỹ Thuật TSC (Chuyên ngành Textile/ Garments)

- Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA/ QC)

- Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D)

- Nhân Viên Kế Hoạch/ Kho Vận

- Nhân Viên IT

- Nhân Viên Kinh Doanh

- Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

- Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Kỹ Thuật (Textile/ Mechanical/ Electrical Engineering)

- Nhân Viên Thu Mua

- Nhân Viên Nhập Khẩu

- Nhân Viên Tài Chính – Kế Toán

- Nhân Viên Nhân Sự

- Nhân Viên Hành Chính – Tổng Vụ

- Thông Dịch Viên Tiếng Hàn/ Tiếng Anh/ Tiếng Trung/ Tiếng Nhật

Tham khảo mô tả công việc tại đây

3. Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên với các chuyên ngành: Hóa Học, Công Nghệ Vật Liệu, Kỹ Thuật Cơ Khí, Cơ Điện Tử, Điện – Điện Tử, Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp, Quản Lý Công Nghiệp, Công Nghệ Sợi – Dệt, Công Nghệ Thông Tin, Quản Trị Kinh Doanh, Ngoại Thương, Kinh Tế Đối Ngoại, Kinh Doanh Quốc Tế, Xuất – Nhập Khẩu, Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, Kinh Tế, Luật, Marketing, Nhân Sự, Quan Hệ Lao Động, Tiếng Hàn/ Tiếng Anh/ Tiếng Trung và một số chuyên ngành khác.

- Sinh viên đã/ sắp tốt nghiệp hoặc dưới 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian

- Năng động, chịu khó học hỏi và kỹ năng làm việc nhóm tốt

4. Địa điểm làm việc

- Ở Đồng Nai – địa chỉ: Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

- Ở TP. Hồ Chí Minh (văn phòng Sales/ Marketing) – địa chỉ: Tòa nhà Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

5. Phúc lợi ưu việt

- Thời gian làm việc: 8AM - 5PM từ Thứ 2 - Thứ 6 (nghỉ Thứ 7 & CN)

- Mức lương cạnh tranh; Xét duyệt Tăng lương/ Thăng chức hằng năm theo hệ số đánh giá A/B/C

- Thưởng Tết/ Thưởng sản xuất/ Thưởng đánh giá hằng năm theo hệ số A/B/C: từ 180% đến 250% lương cơ bản theo quy định công ty

- Phụ cấp ngoại ngữ: Từ 500,000 VND – 4,000,000 VND/ tháng cho mỗi tiếng Anh/ Hàn/ Hoa/ Nhật (Tối đa 16,000,000 VND/ tháng)

- Tài khoản tiết kiệm tích lũy: 15,800,000 VND (3 năm/ lần)

- Card điện thoại: Từ 200,000 VND – 800,000 VND/ tháng tùy theo tính chất công việc (sau thử việc)

- Tăng ca/ Ngoài giờ: 150%, 200%, 300% theo Luật Lao Động

- BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định Luật Lao Động

- Phép năm: có 14 ngày phép/ năm, được hoàn tiền cuối năm

- Miễn phí cơm trưa & các giờ tăng ca (nếu có)

- Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ; Tết; Trung Thu; Thành lập công ty; Du lịch công đoàn hàng năm;

- Phương tiện đi lại: Xe đưa rước miễn phí tại Văn Thánh, Quận 7, Thủ Đức, BR-VT và nội tỉnh Đồng Nai; Xe về quê ăn tết miễn phí từ Hà Nội đến Cà Mau

- Nhà ở/ Ký túc xá Hyosung miễn phí cho ứng viên ở xa theo quy định công ty (Phòng 2 người; Đầy đủ trang thiết bị: Tivi, máy giặt, máy lạnh, máy nước nóng, bàn học, tủ quần áo, giường ngủ, bếp, phòng gym, sân bóng đá mini, free wifi)

6. Thời gian chương trình và địa điểm phỏng vấn

- Từ ngày 12/03 – 19/04/2021: Thời gian nhận CV

- Từ ngày 20/04 – 25/04/2021: Lọc CV và phản hồi kết quả cho ứng viên

- Từ ngày 27/04 – 28/04/2021: Phỏng vấn tại Nhà máy Hyosung (Nhơn Trạch – Đồng Nai)

- Từ ngày 04/05 – 07/05/2021: Thông báo kết quả phỏng vấn

- Từ ngày 10/05/2021 – 02/08/2021: Nhận việc tại Hyosung

Địa điểm phỏng vấn: Cổng 8 Hyosung, đường D2, KCN Nhơn Trạch 5, Đồng Nai

Ứng viên sẽ được hỗ trợ xe đưa rước đi phỏng vấn tại các điểm TP. HCM (Hàng Xanh & Thủ Đức) và Đồng Nai (Ngã Tư Vũng Tàu). Ngoài ra công ty sẽ mời các bạn ứng viên một phần cơm trưa “siêu hấp dẫn” tại Hyosung.

7. Cách thức ứng tuyển

Cách 1: Ứng viên truy cập link: https://hyosungjobs.com/Candidate/Index  à điền thông tin và upload CV

Cách 2: Quét mã QR à điền thông tin và upload CV

Nhanh tay ứng tuyển các bạn nhé !!


 

Số lượt truy cập

1086302
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2009
7406
23975
1086302