Chức danh công việc:  

Chuyên viên Kinh doanh – thị trường

 

Mã chức danh

Cấp trên trực tiếp (Mã vị trí, cấp)

Phòng/Đơn vị:

 

 

Phòng Kinh Doanh

 

Mã (ID) của bộ phận:

 

 

Lần ban hành:

Ngày hiệu lực:

 

I.            MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CÔNG VIỆC

-     Đại diện cho Công ty thực hiện các kế hoạch/hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, thông tin thị trường liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty và Khách hàng, Nhà phân phối tại vùng phụ trách;

-     Đảm bảo duy trì thực hiện kết quả kinh doanh theo kế hoạch của Công ty;

-     Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Công ty

 

II.         TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ

Các hoạt động

Tỉ trọng thời gian %

1.       Xây dựng các Quy chế/Quy trình/Chính sách  theo quy định của Công ty và theo pháp luật hiện hành.

·     Xây dựng các Quy trình/Quy chế liên quan đến chính sách kinh doanh, thị trường, các công tác đối với Nhà phân phối;

·     Quản lý, giám sát các hoạt động (kinh doanh, giao nhận, phân phối hàng hóa...) của hệ thống phân phối của Công ty tại khu vực thị trường được Công ty giao quản lý;

 

2.       Xây dựng và thực hiện việc phát triển HTPP tại các vùng tiêu thụ.

·     Nghiên cứu/lựa chọn và đề xuất/kiến nghị xây dựng, quy hoạch phát triển kênh phân phối, các đối tượng có đầy đủ năng lực theo các tiêu chuẩn quy định của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển để bổ sung vào HTPP;

·     Thực hiện đánh giá, chấm điểm Nhà phân phối/cửa hàng, nhận xét hệ thống kênh phân phối và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kênh phân phối của Công ty tại khu vực thị trường mình quản lý;

·     Quy tụ hệ thống tiêu thụ cấp dưới hướng vào kênh phân phối trực tiếp của Công ty nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường;

·       Thu thập thông tin tổng quát về khách hàng/đối tác trong HTPP. (NPP, cửa hàng cấp 2, Công ty dịch vụ...).

·     Định kỳ báo cáo hoạt động của HTPP và ý kiến/đề xuất đóng góp việc xây dựng, quy hoạch, mở rộng.

 

3.       Xây dựng và thực hiện kênh thông tin và dữ liệu thị trường; Theo dõi diễn biến thị trường phân bón.

·     Định kỳ báo cáo tình hình kinh doanh, phân phối hàng hóa tại khu vực;

·     Xây dựng hệ thống kênh thông tin thị trường, các biểu mẫu thu thập thông tin thị trường và thu thập, tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường kịp thời, chính xác, hiệu quả. Thực hiện theo dõi/giám sát và báo cáo một số các nội dung thường xuyên bằng văn bản/điện thoại/tin nhắn như sau:

-      Tình hình thị trường, mùa vụ, giá cả;

-      Tình tiêu thụ phân bón;

-      Tình hình đối thủ cạnh tranh;

-      Tình hình tồn kho;

-      Các đề xuất/kiến nghị/giải pháp.

·     Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường (Database) trong và ngoài hệ thống tại địa bàn quản lý bằng việc tổng hợp các dữ liệu thu tập từ các kênh thông tin, bao gồm:

-      Số liệu diện tích, cơ cấu mùa vụ, cây trồng hàng năm của khu vực;

-      Số liệu liên quan đến việc tiêu thụ hàng hóa (tiêu thụ hàng năm, nhập khẩu, thị phần...của một số mặt hàng kinh doanh chính);

-      Số liệu tổng hợp về giá cả (chu kỳ, biến động) của một số mặt hàng chính;

 

 

4.       Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, chương trình bán hàng, hỗ trợ bán hàng.

·       Xây dựng, thực hiện kế hoạch kinh doanh cho thị trường phụ trách/thị trường chung theo tháng/quý/năm;

·       Xây dựng, thực hiện các chương trình bán hàng chi tiết và các giải pháp điều chỉnh linh hoạt theo diễn tiến thực tế thị trường;

·       Xây dựng, thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng theo đặc thù khu vực, mùa vụ, sản phẩm, khách hàng..;

·       Thực hiện thăm hỏi, trao đổi các thông tin, phổ biến kịp thời các chính sách bán hàng đến hệ thống phân phối.

 

5.       Tham mưu, đề xuất giá bán/mua cho từng đợt bán hàng.

·       Căn cứ tình hình thị trường, tham mưu đề xuất Công ty/P.KD giá bán hàng cho các Nhà phân phối tại khu vực;

 

6.       Xây dựng và thực hiện các chương trình hậu mãi, chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại khách hàng.

·           Đề xuất/thực hiện các chương trình hậu mãi, chăm sóc khách hàng tại khu vực quản lý;

·           Tham gia xử lý, giải đáp các khiếu nại của khách hàng tại khu vực thị trường quản lý tùy mức độ và phạm vi quản lý thông tin hồi/giải đáp;

·     Hình thức giải đáp khiếu nại thông qua trả lời bằng văn bản/truyền miệng. Có thể trả lời trực tiếp hoặc thông qua truyền đạt của quản lý các cấp.

 

7.       Tham mưu, đề xuất phát triển sản phẩm mới phù hợp đặc thù khu vực.

·       Nghiên cứu các đặc thù sản xuất nông nghiệp, thói quen sử dụng, thị trường các sản phẩm phân bón mới để lựa chọn, đề xuất bổ sung, đa dạng hóa bộ sản phẩm phân bón Phú Mỹ;

·       Khảo sát, thí điểm các loại sản phẩm mới. đánh giá tiềm năng và đề xuất kế hoạch phát triển sản phẩm mới.

 

8.       Xây dựng và thực hiện các chương trình, hoạt động dịch vụ kỹ thuật (DVKT) hỗ trợ hoạt động bán hàng, phát triển thị trường sản phẩm PBPM.

·       Xây dựng và triển khai các chương trình DVKT tại địa phương (mô hình khảo nghiệm, thực nghiệm phân bón trên các đối tượng cây trồng chính) cho các sản phẩm PBPM và sản phẩm mới;

·       Xử lý, giải đáp các khiếu nại, thắc mắc của HTPP, nông dân liên quan đến kiến thức, kinh nghiệm về phân bón, cây trồng, thổ nhưỡng, sâu bệnh,…;

·     Phát triển mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị liên quan đến hoạt động DVKT. Thường xuyên tiếp xúc thăm hỏi, trao đổi thông tin để nắm tình hình, phối hợp công việc khi cần thiết.

 

9.       Xây dựng và thực hiện các chương trình tiếp thị, quảng cáo quảng bá sản phẩm, duy trì và phát triển hình ảnh thương hiệu của Tổng Công ty/Công ty.

·       Đề xuất/thực hiện các chương trình tiếp thị, quảng cáo quảng bá sản phẩm tại từng khu vực, thị trường;

·       Đề xuất/thực hiện các chương trình truyền thông, duy trì và phát triển thương hiệu của Công ty, Tổng Công ty. Quản lý các hoạt động liên quan đến biển hiệu quảng cáo, biển hiệu tại NPP/cửa hàng;

·       Đề xuất/phối hợp/thực hiện các chương trình liên quan đến công tác ASXH.

 

10.    Tham gia một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc/ Lãnh đạo Phòng phân công.

·       Tham gia một số nhiệm vụ khác khi được yêu cầu.

 

 
III.        CÁC QUY TRÌNH, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

Nội bộ

Bên ngoài

Tên tài liệu

Ký hiệu

Ghi chú

X

 

Các Quy chế, quy định, trình liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo quy định của Tổng công ty, Công ty

 

X

 

Các Quy chế, quy định, nội quy của Công ty và Tổng Công ty.

Theo quy định của Tổng công ty, Công ty

 

 

X

Các văn bản pháp luật liên quan đến hợp đồng kinh tế, thuế, luật thương mại, marketing

Theo quy định của Tổng công ty, Công ty

 

 

IV.        TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO (ghi rõ chức danh, tần suất/thời gian, Mục đích/nội dung chính của việc báo cáo)

Báo cáo cho:

Mục đích/nội dung báo cáo

Lãnh đạo phòng KD hoặc Ban giám đốc Công ty

Định kỳ hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm hoặc đột xuất báo cáo kịp thời thông tin, tình hình thị trường tại khu vực được giao phụ trách và đề xuất các giải pháp, biện pháp thích hợp để hỗ trợ công tác kinh doanh/phát triển thị trường.

 

V.          TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT (liệt kê các chức danh mà vị trí này giám sát)

 

 

VI.       QUYỀN HẠN (quyền được đưa ra các định liên quan đến nhân viên, tài sản/tài chính...)

 Quản lý nhân viên

Không có

 Tài chính/tài sản

Chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý và bảo vệ các tài sản sau do Công ty trang bị để phục vụ công việc (nếu có): Máy tính xách tay; xe máy; điện thoại di động; máy ảnh; máy chiếu, màn chiếu;...

 Khác

 

 

VII.    QUAN HỆ CÔNG VIỆC:

Nội bộ

Bên ngoài

Với bộ phận

Cấp/chức danh liên hệ

Mục đích

X

 

Phòng KD

Chuyên viên/Nhân viên

Phối hợp thực hiện các công việc kinh doanh

X

 

Phòng TCKT

Chuyên viên

Tạm ứng, thanh toán các chi phí trong quá trình làm việc, thực hiện các hợp đồng.

X

 

Phòng TCHC

Chuyên viên

Hồ sơ, chứng từ, các quy định, quyết định, hướng dẫn thực hiện…

X

 

Các Ban TCT, các Công ty vùng miền

Chuyên viên

Trao đổi các công việc cần phối hợp/hỗ trợ (dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Công ty)

 

X

Các Sở, Phòng NN, TTKN các tỉnh

Trưởng, Phó Phòng, Chuyên viên

Trao đổi thông tin thời tiết, mùa vụ, đánh giá nhu cầu thị trường và các chương trình nông nghiệp nông thôn tại địa phương

 

X

Nhà phân phối/Cửa hàng

Chủ ĐL/CH, Phụ trách kinh doanh, Kế toán

Thúc đẩy mua bán phân bón, hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn các thủ tục, phối hợp công tác chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin thị trường

 

VIII.  ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

-     Theo giờ hành chính Công ty;

-     Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc;

-     Được trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động;

-     Cơ sở hạ tầng đúng tiêu chuẩn.

 

IX.       PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC

Loại phương tiện/dụng cụ

Mức độ/tần suất sử dụng

Máy tính, điện thoại, máy in

x  Thường xuyên  c Thỉnh thoảng  c Ít khi

Máy phô tô, máy fax, máy scan

x  Thường xuyên  c Thỉnh thoảng  c Ít khi

 

X.          TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG

Cấp độ/tiêu chuẩn

Yêu cầu chung

·       Trình độ và lĩnh vực đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên các ngành Kinh tế, Marketing, Hóa học, Nông học (liên quan đến lĩnh vực phân bón, cây trồng);

·       Kinh nghiệp: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật tư nông nghiệp, hóa chất, nông lâm sản.

·       Yêu cầu về ngoại ngữ : Tiếng Anh;

Đại học

 

 

01 năm

 

B hoặc tương đương

Kiến thức

·       Kiến thức chuyên môn: Kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh Phân Bón, Hóa Chất, Nông Lâm Sản…

·       Kiến thức về sản phẩm: Đặc thù sản phẩm kinh doanh như Phân bón, Nông Lâm sản…

·       Kiến thức về pháp luật:  Các văn bản pháp quy liên quan đến hàng hóa kinh doanh, hợp đồng kinh tế, thuế, luật thương mại…

 

Kỹ năng

 

·       Kỹ năng bán hàng;

·       Kỹ năng giám sát HTPP;

·       Kỹ năng quản lý công việc;

·       Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đàm phán, thương lượng, giải quyết sự cố;

·       Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng: words, excel, powerpoint, internet, các phần mềm ứng dụng khác.

 

Khả năng

·       Sáng tạo trong công việc;

·       Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

·       Chịu được áp lực trong công việc;

·       Đủ sức khỏe để làm việc ngoài giờ và đi công tác thường xuyên.

 

Đặc điểm/ tính các/cá nhân

·       Trung thực;

·       Nhiệt tình, nhanh nhẹn.

 

 

XI.       TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC (Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành công việc của chức danh này được áp dụng theo KPIs hiện hành)

Mô tả kết quả

Tiêu chí đo lường

(Tỷ lệ, chất lượng, chi phí, tiến độ/thời hạn, thời gian…)

Tiêu chuẩn/định mức

(Ghi rõ con số cụ thể, tần suất)

1.    Sản lượng hàng bán trong tháng, quý, năm.

·     Số lượng;

·     Thời gian.

·       Sản lượng bán hàng phải đảm bảo đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

2.    Thực hiện báo cáo theo chế độ quy định của Phòng, Công ty và TCT (Thị trường, chiết khấu, đánh giá khách hàng…)

·       Đúng thời hạn quy định

·       Chất lượng báo cáo: kịp thời, chính xác, có giải pháp đề xuất.

·       Báo cáo ngày: hàng ngày

·       Báo cáo tuần: 2 lần/tuần;

·       Báo cáo tháng: Ngày đầu tiên của tháng kế tiếp;

·       Báo cáo Qúy: cuối quý;

·       Báo cáo đánh giá khách hàng: 6 tháng/ theo yêu cầu;

·       Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu Lãnh đạo Phòng.

3.    Báo cáo tình hình duy trì và phát triển ĐL/CH mới

·       Đúng thời hạn quy định

·       Chất lượng báo cáo: kịp thời, chính xác và có giải pháp đề xuất

·       Qúy/Năm;

·       Đột xuất theo nhu cầu thị trường.

4.    Công tác DVKT và TTTT

·       Thực hiện đúng Kế hoạch theo đúng chất lượng quy định.

·       Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh

·       Sau khi kết thúc công việc;

·       Khi có yêu cầu của Lãnh đạo Phòng.

5.    Các thông tin dữ liệu cơ sở, các sản phẩm mới

·       Đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra và thời gian quy định

Đột xuất: khi có yêu cầu của Lãnh đạo.

6.    Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công

·        Thời gian: đúng tiên độ

·       Chất lượng: theo yêu cầu

 


 

Số lượt truy cập

2047106
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
215
4103
7745
2047106