Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố năm 2021

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

2. Yêu cầu

– Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

– Đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

– Tuyển chọn đúng người, đáng ứng yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

II. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 13, cụ thể:

– Văn phòng Thành ủy: 01

– Ban Tổ chức Thành ủy: 02

– Ban Dân vận Thành ủy: 01

– Liên đoàn Lao động thành phố: 02

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố: 02

– Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 01.

– Quận ủy Ninh Kiều: 02

– Quận ủy Bình Thủy: 01

– Quận ủy Cái Răng: 01

2. Hình thức tuyển dụngThi tuyển.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng ở một vị trí việc làm.

a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức.

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

b. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể theo từng vị trí việc làm

Có trình độ đào tạo, bồi dưỡng (chuyên môn; ngoại ngữ; tin học; yêu cầu khác) phù hợp với vị trí việc làm. Cụ thể:

Trình độ ngoại ngữ:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình tiếng Anh thực hành được chấp nhận khi đăng ký dự tuyển với điều kiện được cấp trước ngày 15/01/2020 (Thời điểm Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực); Chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình tiếng Anh thực hành cấp sau ngày 15/01/2020 đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đang triển khai thực hiện trước ngày Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực.

Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tương đương được thực hiện theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình độ tin học:

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, bao gồm: Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 (thời điểm Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực); Chấp nhận chứng chỉ tin học được cấp sau ngày 10/8/2016 đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLTBGDĐT-BTTT có hiệu lực.

Trình độ chuyên môn và yêu cầu khác:

ST
T
Cơ quan,
đơn vị
Vị trí việc
làm
Chỉ
tiêu
Yêu cầu về trình
độ chuyên môn
Yêu cầu
khác
I Cấp thành phố
1 Văn phòng Thành ủy
1.1 Phòng Tổng
hợp
Chuyên viên
về Kinh tế
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Kinh tế
2 Ban Tổ chức Thành ủy
2.1 Phòng Tổ
chức cán bộ
Chuyên viên
về Quản lý,
phát triển
nhân lực
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật; Xây
dựng Đảng và chính
quyền nhà nước;
Công tác tổ chức
2.2 Phòng Tổ
chức Đảng –
đảng viên
Chuyên viên
về Tổ chức
xây dựng
Đảng
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Công nghệ
thông tin
3 Ban Dân vận Thành ủy
3.1 Phòng Tổng
hợp và Dân
vận các cơ
quan nhà nước
Chuyên viên
về công tác
Dân vận
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật
4 Liên đoàn Lao động thành phố
4.1 Ban Tuyên
giáo – Nữ
công
Chuyên viên
về công tác
Công đoàn 1
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Xã hội học;
Văn hóa học
4.2 Ban Chính
sách pháp
luật và quan
hệ lao động
Chuyên viên
về công tác
Công đoàn 2
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật
5 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố
5.1 Ban Thanh
thiếu nhi –
Trường học
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên 1
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Công tác xã hội;
Luật; Kinh doanh và
quản lý; Xã hội học
và nhân học
– Không
quá 30 tuổi
– 
Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
5.2 Ban Đoàn
kết tập hợp
thanh niên
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên 2
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Công tác xã hội;
Luật; Kinh doanh và
quản lý; Xã hội học
và nhân học
– Không
quá 30 tuổi
– 
Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
6 Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố
6.1 Ban Kinh tế
– Xã hội
Chuyên viên
về công tác
Hội Phụ nữ
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Quản trị kinh
doanh
Giới tính:
Nữ
II Cấp quận, huyện
1 Quận ủy Ninh Kiều
1.1 Đoàn Thanh
niên Cộng
sản Hồ Chí
Minh quận
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên
02 Đại học trở lên
ngành/chuyên
ngành: Luật; Hành
chính học; Anh văn
– Không
quá 27 tuổi
– Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
2 Quận ủy Bình Thủy
2.1 Đoàn Thanh
niên Cộng
sản Hồ Chí
Minh quận
Chuyên viên
về công tác
Đoàn Thanh
niên
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Công tác Thanh thiếu
niên; Luật; Xã hội
học; Triết học; Chính
trị học; Xây dựng
Đảng – Chính quyền
nhà nước
– Không
quá 25 tuổi
– Có năng
khiếu trong
hoạt động
Đoàn.
3 Quận ủy Cái Răng
3.1 Hội Cựu
chiến binh
quận
Chuyên viên
về công tác
Hội cựu
chiến binh
01 Đại học trở lên
ngành/chuyên ngành:
Luật; Xã hội học;
Quản trị kinh doanh
Tổng 13


Lưu ý:

– Người dự tuyển phải được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hoặc bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tạm thời trước thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Miễn chứng chỉ ngoại ngữ đối với các trường hợp:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với trình độ từ đại học trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp với trình độ từ đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

+ Người dự tuyển đã được đào tạo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

– Miễn chứng chỉ tin học đối với các trường hợp:

+ Các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

+ Người dự tuyển đã được đào tạo chuẩn đầu ra về tin học tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

3. Tiêu chuẩn về chính trị

Đối với vị trí việc làm nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy, Quận ủy, Huyện ủy và tương đương phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b. Nội dung thi

Phần I: Kiến thức chung.

Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác.

Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh; trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT).

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

– Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với trình độ từ đại học trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp với trình độ từ đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Hình thức thi

Một trong ba hình thức: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông tin cụ thể về hình thức thi theo từng vị trí việc làm trước khi tổ chức thi vòng 2.

b. Nội dung thi

Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

V. XÁC ĐỊNH NGƢỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các
điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

– Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Thời gian tập sự 12 tháng kể từ thời điểm tuyển dụng. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1; hệ số 2.34 của ngạch chuyên viên. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 (hệ số 2.67) của ngạch chuyên viên; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 (hệ số 3.00) của ngạch chuyên viên. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Thời gian, địa điểm tổ chức

Địa điểm tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (Số 256, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Dự kiến tổ chức trong tháng 7, tháng 8 năm 2021, thời gian cụ thể
Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo sau.

2. Thành phần hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (theo mẫu số 1).

Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng
công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng11 theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

VIII. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Địa điểm: Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, địa chỉ: Số 01, đường Quang Trung, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong quá trình đăng ký dự tuyển nếu có thắc mắc, người dự tuyển liên hệ số điện thoại 0292.3818046 (Phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 10/7/2021.

– Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Cách 1Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Ban Tổ chức Thành ủy (Phòng Tổ chức cán bộ) trong giờ hành chính các ngày trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Cách 2Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử.
Người dự tuyển Scan và gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử; địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Chủ đề mail ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021”.

Bộ phận tiếp nhận sẽ phản hồi đến người dự tuyển trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được Phiếu đăng ký dự tuyển.

Cách 3Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính (thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện). Ngoài bì thư ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021”.

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mức thu phí: 500.000đ/thí sinh. Thí sinh đóng phí tuyển dụng khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Lưu ýNgười đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập Website của Cổng thông tin Đảng bộ thành phố Cần Thơ để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (địa chỉ: www.thanhuycantho.vn).


 

Số lượt truy cập

1165163
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
331
2702
21705
1165163